Säännöt

1 Luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Bridge-55 ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää bridgen pelaamista, levittää lajin harrastusta ja lisätä jäsentensä bridgetaitoja sekä toimia yhdyssiteenä bridgeä harrastavien henkilöiden ja toisten bridgeen liittyvien yhdistysten välillä.

3§ Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 1. järjestää kilpailuja ja harjoituksia bridgessä
 2. järjestää lajiin liittyvää koulutusta
 3. ylläpitää yhdistyksen omia internet-sivustoja
 4. julkaista kirjallista bridgeen liittyvaa materiaalia
 5. järjestää toimintaansa liittyviä matkoja jäsenilleen
 6. järjestää illanviettoja lajin harrastajille
 7. tukea jäsentensä välttämättömiä osallistumiskuluja bridgekilpailuihin
 8. kuulua kansalliseen lajin kattojärjestöön jäsenenä
 9. ylläpitää yhteyttä ja toimia yhteistyössa muiden bridgeen liittyvien koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa
 10. pyrkiä saavuttamaan tarkoituksensa muita samantapaisia toimintamuotoja harjoittamalla

4§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, tarvittaessa saatuaan asianmukaisen luvan: järjestää maksullisia illanviettoja ja koulutustilaisuuksia, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, myydä mainostilaa ja solmia yhteistyösopimuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5§ Yhdistyksen. virallinen kieli

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

2 Luku: Jäsenet

6§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen bridgen harrastaja. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on jonkin muun Suomen Bridgeliitto ry:n jäsenjärjestön varsinainen jäsen. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen esityksestä henkilon, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta.

7§ Jäsenluettelo

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle nimeensä tai kotipaikkaansa kohdistuvista muutoksista.

8§ Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Liittymismaksua ei jäseniltä peritä. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

9§ Yhdistykseen liittyminen

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistykseen jäseneksi, on siitä ilmoitettava yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, mutta kunniajäsenten kohdalta kuitenkin yhdistyksen kokous.

10§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

11§ Yhdistyksestä erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jasen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on rnenettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen erottamispäätoksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi rnilloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Yhdistyksen hallitus voi myös sulkea määräajaksi jäsenensä tai muun henkilön toiminnastaan, mikäli henkilö on aiheuttanut käytöksellään häiriötä yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa tai on rikkonut Suomen Bridgeliitto ry:n voimassa olevia kurinpitomääräyksiä. Määräajaksi sulkeminen voi kestää korkeintaan yhtä kauan, kuin mitä Suomen Bridgeliitto ry:n voimassa olevissa kurinpitomääräyksissä vastaavasta rikkeestä annetun kilpailukiellon kesto on.

12§ Erottamispäätöksestä valittaminen

Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen vastaanottamisesta ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

3. Luku: Yhdistyksen kokoukset

13§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa kasitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri seka kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa rnyos ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kouksen laillisuus ja paätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunntelma seka tulo- ja menoarvio
 8. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen sekä yhdistyksen järjestämien kerhopelien pelimaksun suuruus
 9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavalle hallituksen toimikaudelle
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14§ Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-, puhe- ja äänoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä siten, että jokaisella on yksi ääni. Etaosallistuminen kokouksiin ei ole mandollista. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Kokouksen päätöksellä voidaan yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

15§ Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei muualla näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee. Äänestykset ovat avoimia, ellei joku Iäsnaolijoista vaadi suljettua äänestystä.

16§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on.mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä yhdistyksen internet-sivustolla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

17§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja paätösvaltainen, jos se on yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

18§ Käsiteltävä asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan(5/6) enemmistöllä. Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttanisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä tai muista merkittävistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

4 Luku: Hallitus

19§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolmesta
viiteen muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan. Puheehjohtajan ja muiden hallitusten jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen päättymisestä seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen saakka.

20§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. Huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita
 2. Edustaa yhdistystä
 3. Laatia esitykset yhdistyksen tommntasuunnitelmaksi, talousarvioksl, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseki
 4. Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 5. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 6. Päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
 7. Tarvittaessa kutsua koolle toimikuntia, valvoa toimikuntien toimintaa sekä puuttua näihin tarvittaessa
 8. Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa
 9. Tarpeen vaatiessa päättää jäsenten erottamisesta ja henkilön,yhdistyksen toiminnasta sulkemisesta.

21 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan
sopimalla tavalla ja kun läsnä oh puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtajan ääni ratkaisee.

22§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen
jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

5 Luku: Toimihenkilöt ja toimikunnat

23§ Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi erityisiä tehtaviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.

24§ Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Yhdistyksen kokous voi perustellusta syystä vapauttaa tehtävastä Iuottamus- tai toimihenkilön tai toimikunnan kesken tämän toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava. Hallitus voi vapauttaa vain itse nimittämänsä toimihenkiIön tai -kunnan kesken tämän toimikautta.

6 Luku: Hallinto ja talous

25§ Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

26 § Toiminnantarkastajat

Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Toiminnantarkastajien toimikausi on vuosikokouksen päättymisestä seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkaskastajen tulee antaa hallitukseIle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 Luku: Erityisiä määräyksiä

27§ Yhdistyksen tunnukset ja merkit

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

28§ Yhdistyksen päätösten moittiminen

Jos yhdistyksen päätös,ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen juliistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

29§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Muutosesityksen pääkohdat on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.